Zoeken
Aquaduct invaren en afzinken Leeuwarden

Water en klimaat

Water is van cruciaal belang voor de volksgezondheid, voedselzekerheid, biodiversiteit en het klimaat. Nederland kampt met toenemende wateronzekerheid door droogte en waterschaarste. Het watersysteem in Nederland staat onder druk. Oorzaken hiervan zijn bevolkingsgroei, economische ontwikkelingen en de energietransitie. Maar ook weersextremen als gevolg van klimaatverandering. In Nederland is de gemiddelde temperatuur gedurende de afgelopen eeuw met ongeveer 1,5 ⁰C gestegen. De gemiddelde neerslagtoename bedraagt meer dan 20%, met overwegend meer neerslag in de winter. Ook treden meer extremen op in de intensiteit van de neerslag. Meer stortbuien en hittegolven en perioden van droogte komen vaker voor. Het zijn ontwikkelingen die zich naar alle waarschijnlijkheid voortzetten, met nadrukkelijke gevolgen voor de watersector. 

Waterveiligheid 

In het laaggelegen Nederland is bescherming tegen overstromingen van levensbelang. Waterveiligheid bestaat uit een robuust en voorspelbaar (meetbaar) stelsel van dijken, dammen, stuwen, gemalen, stormvloedkeringen en binnenlandse kades die er samen voor zorgen dat Nederland beschermd is tegen overstromingen. Wij zetten onze ervaring en expertise in voor de uitdagingen van deze tijd: zeespiegelstijging, extreme waterafvoer in rivieren en toenemende ruimtedruk. Wij helpen opdrachtgevers als Rijkswaterstaat, waterschappen en provincies bij het ontwerpen en realiseren van toekomstbestendige en (data)intelligente waterkeringen. 

De roemruchte Oosterscheldekering, indrukwekkende waterbouwkundige constructies voor het project Ruimte voor de Rivier en de grootste zeesluis ter wereld in IJmuiden zijn hier voorbeelden van. 

Waterkwaliteit

Slechts 1 procent van al het water op aarde is zoet, de rest zout. Zoet water is essentieel voor bijvoorbeeld de drinkwaterproductie, natuur en landbouw. Nederland heeft misschien wel het beste kraanwater ter wereld. Dat dit drinkwater dagelijks schoon uit de kraan stroomt lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet.

Verzilting en verontreiniging

De hoeveelheid beschikbaar zoet water in een gebied staat onder druk als gevolg van verzilting en steeds verdergaande vervuiling die de kwaliteit van drinkwaterbronnen aantast. Want hoe kleiner de hoeveelheid water, hoe hoger de concentraties verontreinigingen. Wij ontwerpen, bouwen én onderhouden waterbouwkundige constructies voor verschillende rioolwaterzuiveringen en drinkwaterzuiveringen. 

Zo bouwen wij in opdracht van Wetterskip Fryslân bouwen een geheel nieuwe slibontwateringsinstallatie (soi) inclusief slibopslagtanks bij de rioolwaterzuivering (rwzi) in Heerenveen, waar het zuiveringsslib van alle rwzi’s in Friesland ontwaterd wordt. Dit ontwaterde slib wordt vervolgens extern verwerkt door het te verbranden. De hierbij vrijkomende as wordt toegepast als bouwstof.

Waterkwantiteit

Waterkwantiteit is het hebben van de juiste hoeveelheid water op het juiste moment op de juiste locatie. De juiste hoeveelheid water kan per gebied verschillen, dit heeft met de gebruikersfuncties te maken die in gebieden voorkomen zoals wonen, landbouw en natuur. Door klimaatverandering stijgt niet alleen de temperatuur wereldwijd, ook neerslagpatronen veranderen. In Nederland vindt enerzijds vaker wateroverlast plaats door hevige regenbuien. Anderzijds levert het uitblijven van neerslag ook problemen door schaarste van water, wat ook gevolgen heeft voor de kwaliteit van water. 

Waterschaarste

Bij waterschaarste is de verhouding tussen beschikbaarheid van zoet water en de vraag naar zoet water uit balans. Waterschaarste in Nederland kent niet één specifieke oorzaak, maar wordt veroorzaakt door verschillende menselijke en ecologische factoren. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak van waterschaarste doordat het verzilting van het oppervlaktewater veroorzaakt. Een lagere afvoer van rivierwater in droge en warme tijden vermindert de tegendruk van zeewater. Hierdoor trekt het zwaardere zoute water landinwaarts en mengt zich met zoet oppervlaktewater en het zoutgehalte neemt hierdoor langzaam toe. Zout water heeft een schadelijk effect op natuur, landbouw en proceswater. Ook een stijgende zeespiegel en bodemdaling zorgen voor verzilting. 

Door de nieuwe grotere Zeesluis in IJmuiden stroomt meer zout water het Noordzeekanaal op. In opdracht van Rijkswaterstaat bouwen wij Selectieve Onttrekking in IJmuiden. Selectieve Onttrekking gaat verdere verzilting tegen en voorkomt nadelige gevolgen van een te hoge zoutconcentratie in het Noordzeekanaal en omgeving.

Wateroverlast

Door stijging van de zeespiegel en extremer weer wordt de kans op waterlast en overstromingen in Nederland groter. Omdat ons land laag ligt, omringd door zee en met rivieren er dwars doorheen, moeten wij maatregelen nemen tegen overstromingen. Regelmatige inspectie van waterkeringen, hogere veiligheidseisen voor dammen en dijken, doorvoeren van dijkversterkingen en rivieren meer ruimte geven zijn voorbeelden hiervan. Daarnaast worden ook ruimtes gereserveerd om overtollig water af te voeren, zogenaamde retentiegebieden. 

In het centrale deel van het Rijnlandse gebied bestaat er een risico op wateroverlast. In opdracht van Hoogheemraadschap van Rijnland realiseren wij daar een piekberging die voorkomt dat de watergangen overlopen of in het ergste geval kades doorbreken door te hoge waterstanden. De piekberging is een omdijkt stuk polder dat bij hevige en langdurige regenval onder water gezet kan worden als tijdelijke bergingslocatie voor water vanuit de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder tijdens hevige en langdurige regenval. 

Waterbouw en civieltechnisch specialist Van Hattum en Blankevoort

Van Hattum en Blankevoort heeft alle kennis en ervaring in huis op het gebied van waterbouw en watermanagement. We verrijken Nederland graag met spraakmakende kunstwerken en civiele constructies. We ontwerpen, engineeren, bouwen, beheren én onderhouden projecten in de infrastructuur, energiesector, industrie, aan en op het water of onder de grond. Van (circulaire) viaducten, bruggen en (afzink)tunnels tot sluizen, gemalen, kademuren en waterkeringen. Als toonaangevende civiele aannemer ontwerpen, bouwen, beheren én onderhouden we deze civiele kunstwerken. Daarbij combineren we ontwerp, realisatie én projectmanagement en integreren we de disciplines civiel, werktuigbouw en installatietechniek. Onder één dak brengen wij specialismen samen, die ieder een unieke bijdrage leveren. 

Met passie en trots werken wij aan een betrouwbare, vitale en duurzame infrastructuur in Nederland. En maken we Nederland sterker, beter en mooier voor de huidige en voor toekomstige generaties. 

Ga naar Van Hattum en Blankevoort

Gerelateerde projecten